วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:07 น.

การศึกษา

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา รร.บ้านเขาสามชั้น

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 16.28 น.
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา รร.บ้านเขาสามชั้น
 
 
 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3 โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายลุ่มสุ่มบ้องตี้ให้การต้อนรับ
 
 
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียน การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่ 10 มาใช้เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง คณะองคมนตรี ได้รับสนองกระแสพระราชดำรัส ดำเนินการในสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาปฏิบัติกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
 
 
นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น กล่าวว่า โรงเรียนได้มีการฝึกนักเรียนให้มีระเบียบวินัย โดยปลูกฝังให้กับเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกันนั้นได้กวดขันให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่คล้องแคล้ว โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.3 เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จึงต้องเน้นการสื่อสาร การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในวิชาอื่นๆได้ โดยขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวประเด็นท้ายทายนี้ว่าทำอย่างไรให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ 100 %
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา