วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:24 น.

การศึกษา

“ธนุ” ปลื้มผู้เรียนพิการอาชีวะเตรียมรับเงินอุดหนุน

วันพุธ ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2566, 08.51 น.

“ธนุ” ปลื้มผู้เรียนพิการอาชีวะเตรียมรับเงินอุดหนุน

 

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้ต่อไป 

 

รายละเอียดรายการที่ให้การอุดหนุน ต่อคน/ต่อปี ในทุกหลักสูตรของปีการศึกษา ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ตามรายการและอัตราที่กำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสำนักงาน สถาบัน หรือสถานศึกษา ตามจ่ายจริงเท่ากับนักเรียนทั่วไป ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

 

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) ไป-กลับ 21,000 บาท  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ไป-กลับ 21,000 บาท อยู่ประจำ 57,000 บาท  โดยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ มีอัตราการอุดหนุนเท่ากัน ในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 1. กลุ่มสังคมศาสตร์  ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาที่ขาดแคลนและหรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงานได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โลจิสติกส์  ธุรกิจอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการ  และธุรกิจการบิน อัตราการอุดหนุนแบบไป-กลับ 60,000 บาท และแบบอยู่ประจำ 96,000 บาท อื่น ๆ อุดหนุน 50,000 บาท และ 86,000  2.กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  3.กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4 กลุ่มเกษตรศาสตร์ อัตราการอุดหนุนแบบไป-กลับ 70,000 บาท และแบบอยู่ประจำ 106,000 บาท 

 

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาขีวศึกษา (ศพอ.) จะเร่งดำเนินการนำระเบียบ และประกาศดังกล่าว จัดทำแผนงานเพื่อเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  - พ.ศ. 2568 ซึ่งอัตราเงินอุดหนุนดังกล่าว จะทำให้คนพิการเกิดความสนใจการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และเข้าถึงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้น ซึ่งการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะช่วยตอบโจทย์ผู้เรียนผู้พิการ ให้สามารถนำความรู้    และทักษะทางวิชาชีพไปประกอบอาชีพต่อไปได้

 

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา