วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 15:30 น.

การศึกษา

ชาวพุทธในทวีปยุโรป ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 12.03 น.

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาง Tatiana Valovaya ผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวในพิธีรำลึกวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกว่า “วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของทุกคนในโลก เป็นวันที่เรามาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ อาทิ ความเมตตา ความอดทน ที่เป็นคำสอนอันจะนำมาซึ่งสันติภาพของคนทั้งโลก ขอบคุณคณะทูตานุทูตไทยและศรีลังกาที่จัดงานนี้ขึ้น”จากนั้นคณะฑูตนานาชาติ อาทิ เมียนมา ลาว ศรีลังกา จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เป็นต้น ได้กล่าวสรรเสริญพระคุณของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความสำคัญของวันวิสาขบูชา ต่อด้วยคณะสงฆ์นานาชาติเจริญพระพุทธมนต์บทเมตตาสูตร 

ผู้แทนพระธรรมฑูตไทยในทวีปยุโรปกล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาใจความว่า “พระพุทธองค์ทรงใช้เวลาตลอดพระชนม์ชีพสอนสั่งการได้มาซึ่งความสุขบนหลักอหิงสา พระองค์ตรัสว่า ผู้ใดแสวงหาความสุข เพื่อตนเบียดเบียนสัตว์ ผู้ต้องการความสุขด้วยอาชญา ผู้นั้นละโลกไปแล้ว ย่อมไม่ได้ความสุข พระศาสดาไม่ได้เพียงสอนการทำสมาธิ แต่ยังให้แนวทางการแก้ปัญหาในโลกปัจจุบันที่ยังคงมีประสิทธิภาพ แม้จะยาวนานมา 2,500 ปีแล้วก็ตาม การสร้างสันติภาพด้วยวิธีเดิมๆ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ เราควรต้องใช้แนวทางของพระศาสดาเพื่อสันติภาพ วิสาขบูชาจึงเป็นวันที่เราระลึกถึงการมามีส่วนร่วมเพื่อสร้างสันติภาพด้วยกันพร้อมๆไปกับการแก้ปัญหาโลก เพราะสงครามเกิดจากใจมนุษย์ สันติภาพจึงต้องสร้างจากในใจมนุษย์ สันติภาพโลกต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน นี่คือเส้นทางการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนของพระพุทธองค์“

ทั้งนี้กิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2567 เกิดจากความร่วมมือของคณะผู้แทนถาวรไทยและศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา องค์การสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ส.ธ.ย. คณะสงฆ์นานาชาติกว่า 200 รูป โดยมีพุทธศาสนิกชนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม
 

หน้าแรก » การศึกษา