วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:19 น.

การศึกษา

มก. เปิดงานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่น 1

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 10.40 น.

มก. เปิดงานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่น 1

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ   ทำสัญญา และกิจกรรมสัมพันธ์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567   ณ ห้องประชุม 601 A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คณาจารย์ อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง และนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 จำนวนประมาณ  200 คน เข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วย การปฐมนิเทศนิสิต การแนะนำคณะแพทยศาสตร์และพบอาจารย์ที่ปรึกษา และการทำสัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์  ซึ่งนับเป็นการเปิดบ้านต้อนรับนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 1 KU รุ่น 84 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นครั้งแรกอย่างอบอุ่นสมการรอคอย หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตแพทย์ลำดับที่ 27 ของประเทศไทย ทั้งนี้นิสิตแพทย์ มก.ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นรุ่นที่ 1 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 47 คน มีผลคะแนนสอบโดยเฉลี่ยอยู่ในลำดับที่ 13 ของสถาบันผลิตแพทย์ 27 สถาบันของประเทศไทย และ ในรอบ Tcas 3 มีผู้สมัครสอบประมาณ1,500 คน

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1 และขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความเชื่อมั่นในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของ เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และใช้ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนทุกวิทยาเขตในการสนับสนุนการดำเนินงาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพมากขึ้น การจะผลิตแพทย์รุ่นที่ 1 ได้นั้นจะต้องมีโรงพยาบาล และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการอนุมัติงบประมาณ มีขนาด 400 เตียง เป็นทั้งส่วนของการเรียน สร้างประสบการณ์ทางการแพทย์ของนิสิตแพทย์ ชั้นปรีคลินิกและนิสิตพยาบาล ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนใน ฐานะหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ซึ่งถือเป็นเกณฑ์น้อยที่สุดสําหรับการเป็นโรงพยาบาลหลักในการผลิตแพทย์ ตามข้อกําหนดของแพทยสภาโดย ใช้เป็นสถานที่เรียนชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ และนิสิตพยาบาล ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนในฐานะหน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) และรองรับการเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นสูง (Excellence Center) ในอนาคต  ซึ่งนับว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับหนึ่งที่สามารถดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและปริมณฑลได้จำนวนมาก

 

อธิการบดี มก. กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีปณิธานที่มุ่งมั่นในการช่วยดูแลสุขภาพประชาชนอยู่แล้ว โดยเฉพาะความเจ็บป่วยหรือโรคที่เกี่ยวกับการเกษตรและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนโรคที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับว่า มีอัตลักษณ์สำนึกดี สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์และประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดิน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนั้น ขอให้นิสิตแพทย์ที่รับเข้ามาได้ตักตวงวิชาความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อผสมผสานความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ได้ช่วยเหลือชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างดียิ่งต่อไป

 

ด้าน รศ.พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงการเรียนในแต่ละชั้นปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า มีการเรียนทั้งหมด 6 ปี ชั้นปี 1 เรียนปรับพื้นฐาน ชั้นปี 2-3 เริ่มเข้าสู่เนื้อหาแพทย์ และ เลือกชั้นคลินิก โดยชั้นปีที่ 1 – 3 เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั้นปี 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัด กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้มอบคำขวัญแก่นิสิตแพทย์ว่า “วินัยดี ปัญญาเยี่ยม เปี่ยมจริยธรรม”

   

                      

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา