วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 19:22 น.

การเงิน หุ้น

เครือซีพี ภูมิใจได้เข้ากลุ่ม DJSI

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561, 12.52 น.

เครือซีพี ภูมิใจได้เข้ากลุ่ม DJSI

 
 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ภูมิใจกับก้าวสำคัญสู่ความยั่งยืน CPF, CP ALL และ TRUE   3 บริษัทหลักในเครือฯได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์(DJSI)ประจำปี 2561 ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงแห่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
 
นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า  เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความภูมิใจที่บริษัทหลักของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้ง 3 บริษัท ได้แก่  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บมจ.ซีพี ออลล์ (CP ALL)บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับโลก ประจำปี 2561 โดยซีพีเอฟได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  ส่วนซีพีออลล์ได้รับคัดเลือกในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และในปีนี้ยังได้รับคัดเลือกในกลุ่ม World Index เป็นครั้งแรกอีกด้วย สำหรับทรูได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกประเภทตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ทั้งหมดนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีเจตนาแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนและสังคมทั่วทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์  โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศ สังคม และองค์กร ตามเป้าหมายของเครือฯ ที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแห่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
 
ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 บริษัทจาก 104 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลก (FOA Food Products) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI โดยมีคะแนนสูงสุดจากผลการประเมิน DJSI ประจำปี 2561 ในหมวดสุขภาพและโภชนาการ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงด้านน้ำ  การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม ขณะที่หัวข้อที่มีพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์ด้านภาษี ซึ่งตอกย้ำประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนระดับโลก 
 
 
สำหรับ ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทหนึ่งเดียวของประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในระดับโลก หรือ DJSI 2018 กลุ่ม World Index เป็นปีแรก และ กลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2017-2018) ถือเป็นความสำเร็จจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรและดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน โดย "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 
 
ส่วน ทรู คอร์ปอเรชั่น ใด้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความความยั่งยืนดาวโจนส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยทรูเป็นองค์กรธุรกิจเดียวของไทยที่สามารถพิชิตคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเภทตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมได้ภายในเวลา 2 ปี จากผลงานที่พัฒนาขึ้นอย่างโดดเด่น ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม