วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 17:41 น.

การเงิน หุ้น

ธ.ก.ส.เตรียมสินเชื่อดอกต่ำ 6,000 ล้าน หนุนชาวไร่อ้อยใช้เทคโนโลยี เพิ่มผลิต ลดการเผา

วันพฤหัสบดี ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 17.49 น.

ธ.ก.ส.เตรียมสินเชื่อดอกต่ำ 6,000 ล้าน 

หนุนชาวไร่อ้อยใช้เทคโนโลยี เพิ่มผลิต ลดการเผา

 
ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 2   วงเงิน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ให้ชาวไร่อ้อยปรับพื้นที่การเพาะปลูกที่เหมาะสม  การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ช่วยลดต้นทุนการผลิต  แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ  การขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาการเผาอ้อย
 
นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า  ธ.ก.ส.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และโรงงานน้ำตาลทรายดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มป ระสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กำหนดวงเงินให้กู้ปีละ 2,000 ล้านบาท  เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล   และวิสาหกิจชุมชน นำไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปรับพื้นที่การเพาะปลูกให้เหมาะสม  กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  การพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย  การจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ รถตัดอ้อย รถคีบอ้อย  เครื่องตัดอ้อยแร๊พเตอร์ เครื่องสางใบอ้อย  เครื่องอัดใบอ้อย  เป็นต้น โดยมีโรงงานน้ำตาลที่เข้าร่วมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและรัฐบาลเป็นผู้รับภาระส่วนต่างของดอกเบี้ยในโครงการ ยกเว้นกรณีขอสนับสนุนสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทรถบรรทุกหรือรถแทรกเตอร์ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี  ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แก้ไขการขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาการเผาอ้อย รวมทั้งยังช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถมีเครื่องจักรกลการเกษตรใช้ในแปลงไร่อ้อยของตนเองช่วยในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในระยะยาว 
 
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือกลุ่มชาวไร่อ้อยอื่นๆที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกอ้อย กับสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงงานน้ำตาลที่ตนเองส่งอ้อย เมื่อผ่านขั้นตอนการสมัครและได้รับความยินยอมจากโรงงานน้ำตาลในการค้ำประกันแล้ว  สามารถขอสนับสนุนสินเชื่อผ่านคณะทำงานตามที่ สอน. กำหนด วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 29 ล้านบาท ตามประเภทและวัตถุประสงค์การกู้ของเกษตรกร
 
นายศรายุทธ กล่าวต่อว่า โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 – 2564 จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการเผาอ้อยได้ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่มีไม่เพียงพอ รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกอ้อยให้เป็นแปลงใหญ่และเหมาะสมกับการใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่วยลดระยะเวลาในการปลูกและการเก็บเกี่ยว เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนได้ในระยะยาว  ทั้งนี้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่โรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยเข้าโรงงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่