วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:20 น.

ประกัน

วิริยะฯ มอบหมวกนิรภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.38 น.

วิริยะฯ มอบหมวกนิรภัย

 

นางวรวรรณ จินดาศิลป์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมงานในสังกัด จัดโครงการ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” พร้อมนำหมวกนิรภัยมอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง เหล่าคณาจารย์ และบุคคลากรของโรงเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนาน พร้อมมอบของรางวัลมากมายให้แก่น้องๆ อีกด้วย

สำหรับโครงการ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” มีจุดเริ่มต้นมาจากที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความต้องการแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยเมื่อปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ริเริ่ม “สร้างโรงเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%” ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งการบูรณาการความคิด การกำหนดรูปแบบวิธีการ การบริหารจัดการ และการติดตามผล ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้ขยายผลการดำเนินโครงการ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” ไปยังส่วนงานของบริษัทฯ ทุกภาคส่วน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ