วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 20:50 น.

ประกัน

ไทยประกันชีวิต รับรางวัล CSR Initiative of the Year 2020

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.07 น.

ไทยประกันชีวิต รับรางวัล CSR Initiative of the Year 2020

                  

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อํานวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล CSR Initiative of the Year 2020 - Thailand  จากโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในการประกวดรางวัล Insurance Asia Awards 2020 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia magazine ประเทศสิงคโปร์