วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:51 น.

การตลาด

ซีพีนำทีมบริษัทในเครือฯ ชูนโยบายยั่งยืนด้านสิทธิสตรี ขับเคลื่อนองค์กร สร้างสังคมเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 05.40 น.
ซีพีนำทีมบริษัทในเครือฯ ชูนโยบายยั่งยืนด้านสิทธิสตรี ขับเคลื่อนองค์กร สร้างสังคมเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง
 
 
CPO-Chief People Officer เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมผู้บริหารหญิงระดับสูงจากบริษัทในเครือฯ ได้แก่ แอสเซนด์ มันนี่, ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ และ ซีพี แอ็กซ์ตร้า แสดงความมุ่งมั่นของซีพีที่มีต่อนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสิทธิสตรี มีรางวัลการันตีทั้งระดับโลกและระดับประเทศ เชื่อมั่นในความเท่าเทียม วัดกันที่ความสามารถไม่ใช่เพศสภาพ พร้อมแนะ 3 เคล็ดลับสู่การเป็นผู้หญิงที่มีความสุข
 
 
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพีมีพนักงานทั่วโลกกว่า 5 แสนคน มีความหลากหลายทั้งอายุ เชื้อชาติ ศาสนา รวมไปถึงเพศสภาพ ดังนั้นเครือฯ จึงให้ความสำคัญและส่งเสริมการยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลาย (Diversity and Inclusion – D&I) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือซีพี ปี 2573 ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ได้วางแนวปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) มีนโยบายเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานทุกเพศและทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้หญิงในองค์กรอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ปัจจุบันมีสัดส่วนของพนักงานหญิง 51% มากกว่าพนักงานชายที่มีอยู่ 49% มีการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งงานตามความสามารถพนักงานอย่างเท่าเทียม เพราะเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ ตระหนักดีว่าทุกคนในองค์กรล้วนมีศักยภาพพร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างมูลค่าและคุณค่าในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
 
CPO-Chief People Officer  ของซีพี กล่าวต่อไปว่า ซีพีเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ สร้างสรรค์พลังบวก เพื่อส่งต่อคุณค่าที่ดีแก่สังคมและองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงการสร้างความสมดุลของบุคลากรเพศหญิงและเพศชายในระดับผู้บริหาร เช่น โครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 52 แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมสิทธิสตรี เนื่องจากเชื่อว่าการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคคลจะทำให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ยังมีการให้สวัสดิการเฉพาะพนักงานหญิง อาทิ ทรู ให้สิทธิลาคลอดได้สูงสุด 180 วัน แม็คโครและซีพีเอฟจัดให้มีสถานที่สำหรับการให้นมบุตรของพนักงาน เป็นต้น
 
 
ที่ผ่านมา “แม็คโคร” และ “ซีพีเอฟ” ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ต้นแบบส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมศักยภาพสตรี  และล่าสุดบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2567 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกด้วย
 
 
นางสาวมนสินี นาคปนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด เจ้าของแอปพลิเคชัน TrueMoney หนึ่งในผู้หญิงที่เป็นผู้นำของเครือซีพี เปิดเผยว่า แอสเซนด์ มันนี่ เป็นบริษัทฟินเทค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านการเงิน หลายคนอาจจะคิดว่าเทคโนโลยีเป็นงานของผู้ชาย แต่ที่แอสเซนด์ มันนี่ ผู้บริหารระดับ C-1 จำนวน 24 คน เป็นผู้หญิงถึง 14 คน จึงเห็นได้ชัดเจนว่าที่นี่เป็นองค์กรที่ยึดความสามารถเป็นหลัก ไม่ได้คำนึงถึงเพศสภาพ ความเท่าเทียมอยู่ใน DNA ของพวกเรา ทั้งนี้ในโลกยุคปัจจุบันผู้หญิงต้องเผชิญกับความท้าทายตลอดทุกช่วงวัย เนื่องจากมีความรับผิดชอบทั้งในฐานะเพศหญิงที่ต้องดูแลครอบครัว และยังรวมถึงความรับผิดชอบจากหน้าที่การงาน ดังนั้นการเป็นผู้หญิงที่จะมีความสุขได้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจ และผู้หญิงที่จะมีความสุขท่ามกลางความท้าทายได้นั้น จะต้องยึดเคล็ดลับ 3 ข้อ ได้แก่
           
1.เราต้องมีความสุขจากการให้ความสุข ต้องทำให้ผู้คนที่เราพบเจอมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้น โดยการชื่นชมกันในการทำงาน เพราะบางคนอาจไม่ได้รับคำชื่นชมมานาน คำชื่นชมทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นผู้นำมีโอกาสที่จะให้คำชื่นชมและความสุขกับผู้คนในองค์กรได้ทุกวัน
           
2.อย่ายึดติดว่าความสุขเป็นเป้าหมาย แต่ให้คิดว่าความสุขอยู่ที่การกระทำ โดยไม่ต้องให้ใครมาประเมินเรา เราต้องประเมินตัวเอง และยอมรับผล ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
           
3.อย่าคิดว่าตื่นมาโลกจะสวย เพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องพบกับปัญหา ปัญหาเป็นโอกาสที่ทำให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือการสร้าง Mindset ที่เราสามารถกำหนดขึ้นเองได้เพื่อให้ชีวิตเรามีความสุข
 
 
สำหรับผู้บริหารหญิงบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในเครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น หรือ CPFC เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารหญิงหลายท่านของเครือฯ ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดแจ้ง มีความเป็นผู้นำในระดับสูง สามารถนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายของเครือฯ ได้เป็นอย่างดี โดยการเป็นผู้นำหญิงในองค์กรขนาดใหญ่อย่างเครือซีพีนั้นมีความท้าทายในหลายหลายรูปแบบ โดยคุณปพิตชญาในฐานะผู้บริหาร CPFC มีแนวทางปฏิบัติเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นบริษัทอสังหาฯ ระดับโลก ด้วย 1.การเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานในทุกภาคส่วน 2. การส่งเสริมให้องค์กรมีความหลากหลาย และสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานเน้น culture ที่ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมเพื่อส่งเสริม innovation ในทุกด้าน ทั้งยังมีการอัพเดทพนักงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เสมือนเป็นการร่วมเดินทางไปด้วยกันสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน และ 3. การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความสามารถ และมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม มีการให้ฟีดแบคเพื่อปรับปรุง และสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้พนักงานทุกคนมีเครื่องมือ และมีทักษะพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้ตลอดเวลา
 
 
ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของเครือซีพี  นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจนี้มีพนักงานในความดูแลถึง 8 หมื่นคน จากแม็คโครและโลตัส  ที่ผ่านมาแม็คโครได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ ที่จัดขึ้นโดย UN Women หรือ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ นับเป็นอีกความภาคภูมิใจขององค์กรและยังเป็นการตอกย้ำถึงการประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมศักยภาพผู้หญิงในภาคธุรกิจ ให้มีโอกาสนำศักยภาพมาใช้ในการทำงานได้อย่างเท่าเทียมกัน ซีพี แอ็กซ์ตร้าให้ความสำคัญกับ คน หรือ พนักงาน ด้วยการยึดหลักปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมตามแนวนโยบายของเครือฯ พร้อมให้การสนับสนุนความเรื่องความหลากหลาย โดยมองความแตกต่างเป็นเรื่องดี ช่วยเสริมองค์กรให้มีความเข็มแข็ง เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือ LGBTQ+ ก็สามารถนำความแตกต่างมาช่วยกันทำงานให้ดีขึ้น ใช้ศักยภาพที่มีดูแลลูกค้าที่มีความหลากหลายด้วยความเข้าใจ และทุกคนสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างเท่าเทียมกัน

หน้าแรก » การตลาด