วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:10 น.

การเมือง

มท.ติวเข้ม กม.จัดซื้อ-จัดจ้างเน้น "คุ้มค่า-โปร่งใส-ตรวจสอบได้"

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 12.49 น.

มท.ติวเข้ม กม.จัดซื้อ-จัดจ้างเน้น "คุ้มค่า-โปร่งใส-ตรวจสอบได้"

 

"มหาดไทย" เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ ย้ำต้องยึดระเบียบ หลักกฎหมาย และเน้นความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นสำคัญ

 

วันนี้ (12 ก.ย.61) นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ทำหน้าที่แทนเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2561 ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบงานการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งงานบริหารแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด) ได้แก่ สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการอื่นๆ ภายในจังหวัด และ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 450 คน

 

 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ได้มีการยกเลิกระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารงานพัสดุ ที่ใช้อยู่เดิม และให้ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาใช้บังคับแทน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจในข้อบัญญัติต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน จนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนไม่มีข้อผิดพลาด

 

นอกจากนี้ต้องระลึกอยู่เสมอว่าว่าเจตนารมณ์ของการนำเอาพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้ ก็เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งได้นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีต่อภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยตระหนักดีว่า การที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจจนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่จะได้ตักตวงความรู้และไขข้อข้องใจที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไป มีความกระจ่างแจ้งในระเบียบปฏิบัติ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรม จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด หัวหน้าภาค สืบต่อไป

หน้าแรก » การเมือง