วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:21 น.

การเมือง

ประกาศแล้ว กม.ส.ส.-ส.ว. คาดเลือกตั้งส.ส. เม.ย.- พ.ค.62

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 17.29 น.

ประกาศแล้ว กม.ส.ส.-ส.ว.  คาดเลือกตั้งส.ส. เม.ย.- พ.ค.62

 

ราชกิจจาฯประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับ ส.ส.-ส.ว.แล้ว เผยเลือกตั้งส.ส.เริ่มนับหลังลงราชกิจจาแล้ว 90 วัน เบ็ดเสร็จต้องรอ 240 วัน คาดเลือกตั้งช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.2562

 

วันนี้ (12ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2561

 

ทั้งนี้ ในส่วนของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.นั้น มาตรา 2 กำหนดให้กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ขณะที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 2 กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ดังนั้น การกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 150 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั่งสส.ตามมาตรา 2 ต่อไป รวมเวลาทั้งสิ้น 240 วัน ซึ่งถ้าพิจารณาตามเวลาที่กำหนดแล้วการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเม.ย.หรือ พ.ค.ปี 2562

 

สำหรับเนื้อหาสำคัญของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ.2561 อยู่ที่บทบัญญัติในบทเฉพาะกาล ซึ่งกำหนดให้ในวาระแรกเริ่ม วุฒิสภาประกอบด้วย สว.จำนวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ โดยสว.จะมีที่มาตามที่ มาตรา 90 กำหนด ดังนี้

 

1.ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการเลือก สว.ด้วยวิธีการเลือกกันเองของผู้สมัครทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ให้ได้จำนวน 200 คนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่เลือกตั้ง สส.ไม่น้อยกว่า 15 วัน และส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ คสช. จากนั้น คสช.เลือกให้เหลือ 50 คน

 

2.ให้คณะกรรมการสรรหา สว. คัดเลือกบุคคลลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจำนวนไม่เกิน 400 คน เสนอให้คสช.เลือกให้เหลือ 194 คน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า 15 วันก่อนวันเลือกตั้งสส.

 

3.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็น สว.โดยตำแหน่ง รวม 6 คน

 

อ่านรายละเอียดตามลิงค์

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/1.PDF

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/40.PDF

หน้าแรก » การเมือง