วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:22 น.

การเมือง

มท.โต้โผออกกฎเหล็กป้องกันทุจริต “1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร”

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562, 20.52 น.

มท.จับมือ ป.ป.ท.และภาคีหารือประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยมี ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) และ กรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุม

นายพรพจน์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2562 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ศึกษารูปแบบการดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เพื่อถอดบทเรียนกรณีตัวอย่าง การดำเนินโครงการที่ถูกต้อง ที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน และแจ้ง อปท. ให้นำแนวทางดำเนินการดังกล่าว ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม และให้สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบมาตรการ/แนวทางการ เฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ขอความร่วมมือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) เป็นสื่อกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จะมีการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  ซึ่งโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามข้อเสนอของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และได้ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพยุงราคายางพาราที่ตกต่ำ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดให้มีการใช้ยางพาราในการจัดทำถนนของชุมชน/หมู่บ้าน  ถึงแม้ปัจจุบันจะมีคู่มือข้อแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สำหรับงานถนนท้องถิ่นแล้วก็ตาม แต่การดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ มีความล่าช้า เนื่องจากอุปสรรคและข้อจำกัดหรือความไม่เข้าใจในหลักการของการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้มีความชัดเจน และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีความยินดี และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน สำนักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม  และมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้