วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 02:43 น.

การเมือง

มท.ย้ำ ขรก.ใหม่ต้องซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สุขประชาชน

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 19.04 น.

“มหาดไทย” อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำเป็นข้าราชการที่ดี ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต หมั่นศึกษาเรียนรู้งานในหน้าที่ และยึดมั่นประโยชน์สุขประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

วันนี้ (22 พ.ค.62) ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายชานน วาสิกศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ทำหน้าที่แทนเพื่อเป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 63 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อต้องการให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 99 คน ประกอบด้วย ข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใช้ระยะเวลาการอบรม จำนวน 10 วัน ในระหว่างวันที่ 22 -31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กล่าวรายงาน

นายชานน วาสิกศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ ทั้งในส่วนสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดยกล่าวว่า เป็นข้าราชการพึงตระหนักในเรื่อง “จริยธรรมของข้าราชการ” ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก หากข้าราชการซึ่งเป็นกลไกของทางราชการที่สำคัญขาดจริยธรรม ขาดจิตสำนึก จิตวิญญาณหรืออุดมการณ์ที่ดีงามเพื่อส่วนรวมแล้ว ก็จะทำให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในวงราชการ การกระทำหรือผลงานที่ปรากฏออกมาก็จะขาดประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมมีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรม ดังนั้น “จริยธรรมของข้าราชการ” จึงมีส่วนแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่มี “คุณธรรม และมีคุณภาพ” ควบคู่กัน ซึ่งการเป็นข้าราชการที่ดีนั้น ต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ และทักษะในหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็น “ข้าราชการ” ที่มีหน้าที่ต่อแผ่นดิน และเมื่อเข้าสู่ระบบราชการแล้ว ต้องรู้จักเรียนรู้และเข้าใจในระบบงานและวิถีปฏิบัติงานราชการ รู้จักคิดและปฎิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ และยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำถึงหลักการทำงานและการดำรงชีวิต เพื่อให้ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปปฏิบัติ คือ การน้อมนำหลักราชการ 10 ประการ อันเป็นพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่เป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการที่สำคัญยิ่งและพึงยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฎิบัติ ดังนี้ 1) ความสามารถ 2) ความเพียร 3) ความมีไหวพริบ 4) ความรู้เท่าถึงการ 5) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ 6) ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป 7) ความรู้จักนิสัยคน 8) ความรู้จักผ่อนผัน 9) ความมีหลักฐาน อันประกอบด้วยหลักสำคัญ 3 ประการ คือ มีบ้านอยู่เป็นที่เป็นทาง มีครอบครัวอันมั่นคง และตั้งตนไว้ในที่ชอบ และ 10) ความจงรักภักดี ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ยังได้ขอให้ข้าราชการใหม่ทุกคนได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทาน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 ให้ข้าราชการยึดมั่น “ผลประโยชน์แผ่นดิน-ความถูกต้องเป็นธรรม” เพื่อยึดเป็นหลักในการคิดและปฏิบัติเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี

“การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นข้าราชการที่ดี ขอทุกท่านตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้า และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวทิ้งท้าย