วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:33 น.

การเมือง

กรมท่าอากาศยานรวมใจ ปลูกต้นไม้ลดมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วไทย

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.18 น.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานจะมีกิจกรรม "รวมใจ ปลูกต้นไม้ลดมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วไทย" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  โดย ชาวกรมท่าอากาศยาน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ส่วนกลางกรมท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั่วประเทศ 29 แห่ง  จะพร้อมใจกันปลูกต้นไม้ 

เพื่อลดมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วไทย โครงการนี้เป็น โครงการ ที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่รณรงค์ ให้ทุก หน่วยงานในสังกัดช่วยกันแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่ง ทย. ได้ดำเนินการตามมาตรการลดและป้องกันฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 ตามแผนระยะสั้นแล้ว โดยให้ท่าอากาศยานทุกแห่ง ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ ทั้งรถยนต์ของราชการและรถยนต์ของผู้ประกอบที่นำมาใช้ภายในท่าอากาศยาน ต้องผ่านมาตรฐานไม่มีควันดำเกินค่าที่กำหนด ของ กรมการขนส่งทางบก มีการฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อลดฝุ่น ภายในท่าอากาศยานและกำชับท่าอากาศยานที่มีพื้นที่ก่อสร้าง                       

ภายในท่าอากาศยานให้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นอย่างเคร่งครัด และสำหรับโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั่วไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิบัติตามแผนระยะยาว เพื่อช่วยแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อม ภายในหน่วยงานให้มีพื้นที่สีเขียว มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้น ยังยืนยันว่ากรมท่าอากาศยานมีมาตรการเข้มในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่ผ่านท่าอากาศยานทุกแห่งในความดูแล โดยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรักษาความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร มีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ภายใน โดยเฉพาะจุดที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ  เช่น เก้าอี้ผู้โดยสาร ห้องน้ำ ราวบันได รถเข็นสัมภาระและอื่นๆ เป็นประจำทุกวัน มีการให้ความรู้แก่ผู้โดยสารและหน่วยงานภายในท่าอากาศยานในการป้องกันเชื้อไวรัสอย่างถูกวิธีตามแนวทางของกรมควบคุมโรค และให้ท่าอากาศยานทุกแห่งรายงานสถานการณ์เข้ามาที่ส่วนกลางทุกวันและมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีทีพบผู้ต้องสงสัยที่อาจจะติดเชื้อ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ 

หน้าแรก » การเมือง