วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:28 น.

การเมือง

"สุวิทย์"ฟื้นอีสานเขียวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 11.31 น.

"สุวิทย์"พร้อมแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม สสน. การบริหารจัดการน้ำ มั่นใจอีสานจะกลับมาเขียวอีกครั้งด้วยพลังของทุกภาคส่วนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า พร้อมพลโทธัญญา เกียรติสาร  แม่ทัพภาคที่ 2  และพล.ท ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งกองทัพไทย ได้ร่วมประชุมหารือและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยเป็นการหารือเพื่อจัดทำแผนงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาจัดการทรัพยากรท้องถิ่น โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิต และเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ 

ทั้งนี้ สสน. และกองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสานมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับภัยแล้งและปัญหาเศรษฐกิจ ถือเป็นวิกฤตเชิงซ้อนที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญ ผมได้สั่งการให้หน่วยงานในกระทรวง อว. เร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

สำหรับ สสน. ผมได้มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำ จัดทำแผนงานการสร้างอาชีพ โดยจัดการฝึกอบรมเพื่อ Up skill/Reskill และใช้แนวทางจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ สสน. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง เกิดความสำเร็จใน 60 ชุมชนแกนนำ และขยายผลไปสู่ 1,659 หมู่บ้านทั่วประเทศแล้ว เป็นฐานดำเนินงานขยายผลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ หรือ “BCG Economy Model” ซึ่งเป็นการผนึก 3 เศรษฐกิจเข้าด้วยกัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ

ดร. สุวิทย์ กล่าวด้วยว่า เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างกระทรวง อว. และกองทัพภาคที่ 2 นี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการ และเชื่อมโยงภาคเอกชนที่มีความสนใจ เช่น บริษัท SCG ที่มาร่วมประชุมหารือและนำเสนอผลสำเร็จการบริหารจัดการน้ำชุมชนต้นแบบในวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้ "ชุมชน และ พื้นที่" เป็นศูนย์กลาง ถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง และเห็นเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนดังกล่าว

หน้าแรก » การเมือง