วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 20:57 น.

การเมือง

กรรมการ "มส." ร่วมประชุมคณะอนุ กก.ป.ป.ช. สร้างสังคมไม่ทนทุจริตมีพุทธเป็นฐาน

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 22.22 น.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการฯ เป็นองค์ประธานการประชุมฝ่ายสงฆ์ และมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ 

ในการนี้มีพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประธานสมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย  ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ เข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นที่ปรึกษา   พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ในฐานะที่ปรึกษา พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร)  ในฐานะที่ปรึกษา

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอาศัยกลไกศาสนาพุทธประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

: Anti-Corruption Education เผยแพร่ให้กับพุทธศาสนาสนิกชนทั่วประเทศเพื่อรวมพลังคนไทยสร้างสังคมสุจริตให้กับบ้านเมืองและประเทศไทยรวมทั้งพิจารณาแนวทางการ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการประยุกต์์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

: Anti-Corruption Education เผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพลังแห่งความดีร่วมกันและอย่างพร้อมเพรียงกันระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียน (บวร)


Cr. ภาพ : สำนักงาน ป.ป.ช /พระครูปลัดกวีวัฒน์ และเพจคติธรรม วาทะธรรมพระพรหมบัณฑิต 

หน้าแรก » การเมือง