วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:49 น.

การเมือง

สมเด็จพระสังฆราชประทานถ้วยรางวัล แก่ผู้บริหารร.ร.เทศบาล 6 หาดใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.35 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานวโรกาสให้นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำนางสุภาวดี  ติ้นสกุล ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้ารับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สำหรับการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในสังกัดเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และเกิดประสิทธิผล ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
 
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สังกัดเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง, โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยองและ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง) สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน้าแรก » การเมือง