วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 08:19 น.

การเมือง

ส.ส.ก้าวไกลเสนอให้"พระภิกษุ"มีสิทธิ สมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร.ได้

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 20.15 น.

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วว่าด้วยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...." วาระที่ 2 มาถึงเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของผู้เป็น ส.ส.ร. ทั้งนี้กรรมาธิการเสียงข้างเสนอให้นำคุณสมบัติของ ส.ส.มาใช้โดยอนุโลม 

แต่นายณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ได้สงวนคำแปรญัตติที่สนับสนุนให้ พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยให้เหตุผลว่า เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้มีคุณธรรม

รัฐสภาโหวต "ห้ามส.ส.ร.แก้หมวด1-2" 

ทั้งนี้การประชุมรัฐสภาที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยเป็นการพิจารณาในมาตรา 256/10 เกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ร. และหลักเกณฑ์ว่าด้วยกรณีที่ส.ส.ร.ว่างลงนั้น กมธ.ได้ปรับแก้เนื้อหาในหลักการสำคัญ คือ กรณีที่ตำแหน่ง ส.ส.ร.ว่างลง ให้จัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน ยกเว้นเวลาทำรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่ถึง 90 วัน โดย นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกมธ.ขอความเห็นจากที่ประชุมว่า เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่ส.ส.ร.มีส่วนเข้าไปร่าง จึงขอกำหนดข้อห้าม ไม่ให้ส.ส.ร.ลงสมัครรับเลือกตั้งภายใน 2 ปี หลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ก่อนที่ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยตามกมธ.แก้ไข ด้วยคะแนน 569 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 13 ไม่ลงคะแนน 4 เสียง

ส่วนการพิจารณาในมาตรา 2562/13 ว่าด้วยระยะเวลาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ โดย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ตนขอเสนอให้ตัดบางวรรคออกไป โดยเฉพาะวรรคที่เขียนว่า “การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 1 และหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะกระทำมิได้”  
 
ทำให้มีการอภิปรายถกเถียงกันในประเด็นนี้อย่างมาก จน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ. เสนอขอพักการประชุม 5 นาที  

ต่อมา เวลา 17.55 น. ที่ประชุมกลับมาประชุมอีกครั้ง โดยเป็นการลงมติในมาตราดังกล่าว ซึ่งสมาชิกเห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมาก 349 คะแนน ไม่เห็นด้วย 200 คะแนน งดออกเสียง 58 ไม่ลงคะแนน 2 เสียง ซึ่งเท่ากับไม่มีการเติมข้อความในวรรค 5 เกี่ยวกับเรื่องพระราชอำนาจเข้าไปในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 256/13

 แก้ รธน. วาระ 2 ผ่านรัฐสภาแล้ว พร้อมปิดสมัยประชุมสภา

ต่อมาเวลา 21.50 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ในการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมว่า การพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมวาระ 2 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จากนี้ตามกฎหมายต้องทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อส่งให้ทางรัฐบาลพิจารณา จากนั้นค่อยนัดหมายกันเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป
          
ต่อมา นายชวนได้สั่งปิดการประชุม พร้อมกับอ่านพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม วาระที่ 2 นี้ ใช้เวลาพิจารณารวมทั้งสิ้นกว่า 20 ชั่วโมง

หน้าแรก » การเมือง