วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:21 น.

การเมือง

"เพชรวรรต"งงมาก "พศ."ไม่ยื่นขอจัดสรรงบฯ2565 ตาม"พ.ร.บ.พระปริยัติฯ"

วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564, 22.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564   ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทราษฎร เข้าร่วมประชุมหารือ กับพระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวจการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) 

ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า ได้รับการประสานจากพระมหาสมเกียรติ เพื่อที่จะมายื่นหนังสือถึงตน แต่ตนเห็นว่าด้วยความเป็นพระสงฆ์ ตนจึงขอเข้าไปกราบนมัสการและรับเรื่องร้องเรียนที่วัดดีกว่า โดยกำหนดรับเรื่องร้องเรียนที่วัดสวนดอก เพื่อรับหนังสือร้องเรียน โดยประเด็นสำคัญในหนังสือ เพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้า โดยระบุว่า "คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านให้ช่วยเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุ แต่งตั้ง จศป. (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม) ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 58  แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. 2563  และการอนุมัติเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้" 

ดร.เพชรวรรต กล่าวด้วยว่า ในประเด็นการยื่นของบประมาณตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ตนคิดว่าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้รับเอกสารจึงได้ประสานงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏว่าไม่สามารถทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายและยื่นสู่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ทัน พอทราบข่าวตนก็ถึงกับอึ้ง เพราะ พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม มีมากว่า 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบได้ ทำให้พระสงฆ์ต้องรอไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ตนจะเร่งประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาทางออกต่อไป

หน้าแรก » การเมือง