วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:57 น.

การเมือง

นานาโพลล์ยก "ชัชชาติ" ชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.11 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.)  ได้มีการเปิดผลสำรวจของสำนักโพลล์ต่างๆอย่างนิด้าโพลล์ปรากฏว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ หมายเลข 8 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "22 พ.ค. 2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 50.72 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.84 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 10.36 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 10.28 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

อันดับ 5 ร้อยละ 6.80 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) อันดับ 6 ร้อยละ 4.08 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 3.48 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) อันดับ 8 ร้อยละ 2.76 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) และร้อยละ 0.68 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) นายธเนตร วงษา (อิสระ) นายวรัญชัย โชคชนะ (อิสระ) และนายโฆสิต สุวินิจจิต (อิสระ) 

ท้ายที่สุดเมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.84 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 8.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และนายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) ในสัดส่วน ที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 8.39 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

2. 2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 07 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 11.63 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 10.23 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)

3. 3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 69 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 11.65 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 8.81 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 7.95 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

4. 4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 31 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 14.19 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 10.47 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.62 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

5. 5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 25 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 11.63 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 10.61 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 5.72 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ)

6. 6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 86 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 9.71 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 4.86 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ)

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง ร้อยละ 45.44 เป็นเพศชาย และร้อยละ 54.56 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.68 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.72 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.36 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.28 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.96 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 92.68 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.20 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.40 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุศาสนา

ตัวอย่าง ร้อยละ 41.20 สถานภาพโสด ร้อยละ 55.04 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.60 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 12.32 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 24.84 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.60 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 44.88 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.08 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.28 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 7.52 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 27.68 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 24.80ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.24 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 6.88 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 25.68 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 6.76 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.44 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 27.08 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.28 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 22.32 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 14.84 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 9.44 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 10.52รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และไม่ระบุรายได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

เปิดผลโพล สถาบันพระปกเกล้า คนกรุงเลือก 'ชัชชาติ' นำโด่ง 40.8%

ขณะที่สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนเลือกตั้ง กทม. 22 พฤษภาคม 806 ตัวอย่าง โดยทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ ผลการสำรวจต่อคำถามที่ว่า "ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะมาถึง จะเลือกผู้สมัครคนใด" พบว่า หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ 40.8%

หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศรที่ 9.8%  หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ 8.6%  หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่ 8.1% หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล ที่ 4.3%  ยังไม่ตัดสินใจระหว่างหมายเลข 8 กับ 1 ที่ 7.5%  และ ยังไม่ตัดสินใจระหว่างหมายเลข 6 กับ 3 ที่ 5.0%

ซูเปอร์โพล ระบุคน กทม.ตัดสินใจเลือก"ชัชชาติ"เป็นผู้ว่าฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง คนกรุงเทพฯ ตัดสินใจเลือกใคร เฉพาะคนที่ตัดสินใจแล้ว โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 5,686 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 15-22 พฤษภาคม 2565 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.5 ไปเลือกตั้ง ในขณะที่ ร้อยละ 36.5 ไม่ไป
          
เมื่อสอบถามถึง ว่าเลือกใครเป็นผู้ว่า กทม. พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 45.0 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และเมื่อประมาณการค่าคะแนนตามหลักสถิติ พบว่า คะแนนของ นายชัชชาติจะอยู่ในช่วงระหว่าง 1,000,463 ถึง 1,572,155 คะแนน ทิ้งห่างอันดับสองประมาณ 4 เท่าตัว มากกว่านาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 10.9  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 10.8 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 10.0 นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 6.9  น.ต.ศิธา ทิวารี ร้อยละ 4.4 นางสาวรสนา โตสิตระกูล ร้อยละ 3.7  และอื่น ๆ ร้อยละ 8.3 ตามลำดับ
          
เมื่อจำแนก ออกตามเพศชายและหญิง พบว่า ผู้เลือกนายชัชชาติฯ เป็นชายร้อยละ 45.3 เป็นหญิงร้อยละ 44.5 เลือกนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นชายร้อยละ 12.9 เป็นหญิงร้อยละ 9.2 เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นชาย ร้อยละ 10.7 เป็นหญิง ร้อยละ 11.0 เลือก นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นชายร้อยละ 9.9 เป็นหญิงร้อยละ 10.1 เลือกนายสกลธี ภัททิยกุล เป็นชายร้อยละ 7.0 เป็นหญิงร้อยละ 6.9 ตามลำดับ ดูรายละเอียดในตารางที่ 3
          
เมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบว่า ผู้เลือกนายชัชชาติ ฯ จำนวนมากสุดหรือเกินครึ่งคือร้อยละ 52.7 อายุไม่เกิน 24 ปี และร้อยละ 51.2 อายุระหว่าง 25-40 ปี ร้อยละ 39.3 อายุระหว่าง 41-59 ปี และร้อยละ 41.6 อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้เลือกนาย วิโรจน์ เช่นกัน จำนวนมากสุด อยู่ที่อายุไม่เกิน 24 ปี คือร้อยละ 18.7 ในขณะที่ อายุ 60 ปีขึ้นไป เลือกนายวิโรจน์ ร้อยละ 5.6 เท่านั้น ตรงกันข้ามกับ คนที่เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง จำนวนมากที่สุดอายุ 60 ปีขึ้นไปคือร้อยละ 15.5 ในขณะที่ กลุ่มคนอายุไม่เกิน 24 ปี เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 4.4 เท่านั้น ในการสำรวจครั้งนี้

"วิโรจน์" ขอให้รอผลนับจริงจริง  แม้ผลโพลหลายสำนัก"ชัชชาติ" นำ

ที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงผลโพลหลายแห่งที่ระบุหลังปิดหีบเลือกตั้ง โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีคะแนนนำ ว่า ต้องรอดูนับจริงดีกว่า อีกนิดเดียวรู้ผลนับจริง อย่าเรียกว่าไม่เชื่อโพล เราดูไว้ประกอบแต่รอผลจริงได้ กว่าจะเลือกตั้ง 9 ปียังรอได้ ไม่ทำให้เสียกำลังใจ เชื่อว่า คน กทม. ใช้วิจารณญาณในการเลือก โพลที่แม่นยำที่สุดคือผลการเลือกตั้ง  "ต้องน้อมรับ นี่คือผลของประชาชน เคารพผลการเลือกตั้ง" นายวิโรจน์ กล่าว
เมื่อถามว่า ระหว่างลิเวอร์พูลชนะหรือนายวิโรจน์ชนะ อะไรจะเกิดก่อนกัน นายวิโรจน์ กล่าวว่า มีโอกาสทั้ง 2 เจอร์เกนท์ คลอปป์ (ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล) เคยบอกว่า เรามีโอกาสในความเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นยังมีความหวัง และนี่คือแนวทางของอดีตพรรคอนาคตใหม่

ส่วนถ้านายชัชชาติได้รับชัยชนะนั้น นายวิโรจน์ กล่าวว่า ต้องขอแสดงความดีใจกับนายชัชชาติ นี่คือความสวยงามของประชาธิปไตย น้อมรับผลจากประชาชน

 
ผอ.ศูนย์เลือกตั้ง ส.ก. พรรคไทยสร้างไทยเขตมีนบุรีมั่นใจชนะแน่

 เวลา 17.00 น ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) นายเชษฐา ไขยสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ส.ก. เขตมีนบุรี พรรคไทยสร้างไทย แถลงว่า  ขอขอบคุณประชาชนเขตมีนบุรีทุกคน ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คาดว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์ ประมาณ 60 %  จากการประเมิน คาดว่า เราได้รับการสนับสนุน 15,000 คะแนน ผมมั่นใจว่าสามารถปักธง ส.ก. เขตมีนบุรี ให้พรรคไทยสร้างไทยได้สำเร็จ ผลเป็นทางการจะแถลงให้ทราบอีกครั้ง

หน้าแรก » การเมือง