วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:31 น.

การเมือง

ปลัดกระทรวงแรงงาน นำทีมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 11.48 น.

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี และลานพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ภัยยาเสพติด เป็นปัญหาที่นานาประเทศยอมรับว่าต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกันทั่วโลก ดังนั้น มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2531 จวบจนถึงปัจจุบัน

ปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาของเราทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ครอบครัว และชุมชนเช่นกัน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกคน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ชุมชน และ สถานประกอบการ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปรียบเสมือนเป็นสถานประกอบการที่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน และถือว่ามีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัวตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด อีกทั้งการให้โอกาสคนในครอบครัวที่เคยหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมองพวกเขาด้วยความเข้าใจ เพื่อช่วยกันหาทางออก ส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง 

“ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้นั้น ทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” นายไพโรจน์ กล่าวในท้ายที่สุด 

เนื่องในปี 2567 เป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” อันนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 
 

หน้าแรก » การเมือง