วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 09:14 น.

อสังหา

กคช.รับมอบห้องสมุดจากโครงการ “๑ อ่านล้านตื่น”

วันพฤหัสบดี ที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.31 น.
กคช.รับมอบห้องสมุดจากโครงการ “๑ อ่านล้านตื่น”
 
 การเคหะแห่งชาติรับมอบห้องสมุดประชาชนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ “๑ อ่านล้านตื่น” ในงานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 พร้อมส่งต่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย 2) เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในชุมชนรักการอ่านมากขึ้น
 
นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการส่งมอบห้องสมุดประชาชนภายใต้โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย 2) โดยได้รับความร่วมมือจากนายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ช่วยประสานไปยังสมาคมผู้ผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้มีแหล่งเรียนรู้ ได้มีห้องสมุดภายในชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชนของ การเคหะแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการก่อฐานรากที่ดีให้แก่เยาวชนได้เติบโตไปเป็นคนที่รักการอ่าน รักการเรียนรู้ ใฝ่ศึกษาเล่าเรียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะนำพาประเทศของเราไปสู่อนาคตที่ดี ดังคำกล่าวที่ว่า “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา”
 
นอกจากนี้ทางโครงการ ๑ อ่านล้านตื่น ได้กล่าวถึงความร่วมมือกันกับการเคหะแห่งชาติ ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านได้แสดงออก เช่น การอ่านนิทานให้เด็กฟัง การสอนวิธีอ่านหนังสือเพื่อให้จับใจความของหนังสือที่อ่านได้ดี และนำเสนอกิจกรรมผ่านช่องทาง social เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านสูงสุด และเพื่อพัฒนาห้องสมุดแห่งนี้ให้เป็นห้องสมุดต้นแบบ เพื่อขยายความร่วมมือไปยังโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติต่อไป