วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:00 น.

ภูมิภาค

ประกาศเลิกสมาคมการค้าสลาก เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561, 19.19 น.

 

ประกาศเลิกสมาคมการค้าสลาก เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

เว็บไซต์ประกาศราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเลิกสมาคมการค้าสลากเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ หลังมีการขีดชื่อสมาคมออกจากระบบทะเบียน

 

วันนี้ (18 ม.ค. 61)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่องการเลิกสมาคมการค้า โดยมีข้อความระบุว่า  ประกาศสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 42/2560 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า

 


ด้วยสมาคมการค้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ได้แจ้งเลิกสมาคมการค้า เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกและนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัดอ่างทอง ได้ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมทั้งขีดชื่อสมาคมการค้าดังกล่าวออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 1 สมาคม มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

 

ใบอนุญาตเลขที่ 8/2553 ทะเบียนเลขที่ 0159553000087  ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ชื่อ สมาคมการค้าสลากเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สํารวย แดงด้วง

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายทะเบียนกลางสมาคมการค้า

 

นอกจากนี้ยังได้ประกาศเลิกสมาคมการค้าอีก 2 ราย ได้แก่ ประกาศสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 43/2560 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า

 

ด้วยสมาคมการค้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ได้แจ้งเลิกสมาคมการค้า เนื่องจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญลงมติให้เลิกและนายทะเบียน สมาคมการค้าประจํากรุงเทพมหานคร ได้ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมทั้งขีดชื่อสมาคมการค้าดังกล่าวออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จํานวน 2 สมาคม มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

 

1. ใบอนุญาตเลขที่ 1/2539 ทะเบียนเลขที่ 0109539000024 ออกให้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2539
ชื่อ สมาคมไทยพัฒนาการปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

 

2. ใบอนุญาตเลขที่ 12/2555 ทะเบียนเลขที่ 0109555000122 ออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555
ชื่อ สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สํารวย แดงด้วง

 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายทะเบียนกลางสมาคมการค้า

 

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

 

หน้าแรก » ภูมิภาค