วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:16 น.

ภูมิภาค

พช.อยุธยาผนึกเครือข่าย ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันพฤหัสบดี ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 14.18 น.

พช.อยุธยาผนึกเครือข่าย ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดมสรรพกำลังบุคลากรร่วมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการฯ ติดตามสนับสนุน ประเมินโครงการฯ เพื่อบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ

 

 

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อกำหนดแนวทางสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ การดำเนินโครงการ การติดตามสนับสนุน ประเมินโครงการ บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ นตผ.ระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯกว่า 500 คน ระหว่างวันที่ 29-30  มิ.ย.61 ณ ห้องแกรรด์บอลล์รูม โรงแรมเดอะคาวาริดาซ่า รีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่ารัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างโอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local  Economy) ให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยนับว่ามีบทบาทและภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน (Demand Driven  Local Economy) ด้วยการนำนวัตกรรม วิธีคิดใหม่ ผนวกกับวิถีชีวิตชุมชน สร้างสรรค์ เสน่ห์ อัตลักษณ์ ให้มีคุณค่า มุ่งเน้นการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทำให้ทุกคนมีความสุข และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นลักษณะการทำงานในรูปแบบประชารัฐ คือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนั้น หากมีการดำเนินงานร่วมกับ อบต. หรือ เทศบาลในแต่ละพื้นที่ จะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเพราะ อบต. มีทั้งกำลังคนและงบประมาณที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องและทำให้เกิดความยั่งยืนระยะยาว

หน้าแรก » ภูมิภาค