วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:18 น.

ภูมิภาค

ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น แจงยิบเงินหาย 396,000,000 บาท

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 20.10 น.

ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
แจงยิบเงินหาย 396,000,000 บาท


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าจากกรณีที่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และคณะ ได้ยื่นเรื่องขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวกรณีเงินในบัญชีฝากประจำของ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด หายไป 400 กว่าล้านบาทจริงหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ร่อนสารชี้แจงดังมีข้อความดังนี้


เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทุกท่าน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการมีมติให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคร์ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สืบเนื่องจาก ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และคณะ ได้ยื่นเรื่องขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวกรณีเงินในบัญชีฝากประจำของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด หายไป 400 กว่าล้านบาทจริงหรือไม่ เป็นการตรวจสอบจากการประชุมใหญ่วิสามัญที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดเปิดประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อบังคับข้อ 62 วรรคสอง จึงเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่สนใจเข้ารับฟังค าชี้แจงดังกล่าว

คณะกรรมการดำเนินการได้ตระหนักและใส่ใจตามคำอภิปรายของผู้แทนสมาชิกและชมรมสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ที่ติดตามความเคลื่อนไหว โดยมีกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้คำตอบชี้แจงต่อสมาชิก ดังนี้

 

เมื่อวันที่19 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญที่ จ.หนองคาย ได้มอบภารกิจให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินฝากประจ าหายไปกว่า 400 ล้านจริงหรือไม่

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้รายงานภายใน 7 วัน

สืบต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ยื่นขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว

จากนั้น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานคณะกรรมการดำเนินการทราบและขยายเวลาในการตรวจสอบคณะกรรมการมีมติให้ขยายเวลาออกไปถึง 30 พฤศจิกายน 2562 และมีมติให้ทำหนังสือขอ

Statement จากธนาคารจากนั้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทำหนังสือขอ Statement จากธนาคาร ล่วงมาวันที่18 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารแจ้งกลับไม่สามารถให้ Statement ได้ต้องให้ผู้มีอำนาจกระทำการในสมุดคู่ฝาก 3 ใน 4 คนลงชื่อยื่นขอ Statement จนกระทั่งวันที่18 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการเดินทางไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอปรับสมุดคู่ฝากและขอ statement แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ล่วงมาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการมีมติมอบคณะทำงานขอใบเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อและขอ Statement จากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ กทม. ครั้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ลงไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนดินแดน กทม. และได้รับ Statement และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการนำ statement ที่ได้รับมาพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ มีมติตามข้อบังคับที่ 104

 

 

จึงเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ที่รักทุกท่านว่าคณะกรรมการได้ทำงานตามที่

สมาชิกมอบหมาย การดำเนินการครั้งนี้ไม่มีเจตนาใส่ร้ายใคร หรือคุดคุ้ยเรื่องเดิมหรือกลั่นแกล้งใครทั้งสิ้นหรือเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองได ๆ ทั้งสิ้น แต่คณะกรรมการดำเนินการกระทำการด้วยตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ก่อนวันประชุมใหญ่วิสามัญประจ ำปี วันที่ 19 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการยังมีมติครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เตรียมการวางแผนปันผล-เฉลี่ยคืน โดยมีมติให้ถอนเงินฝากประจำที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี 144-101918-9 จ านวน 400,000,000.00 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) นั้นก็แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการเชื่อโดยสุจริตว่ามีเงินในบัญชีดังกล่าวจริง จากเอกสารที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์นำเสนอเป็นประจ าทุกเดือน พอตรวจสอบจาก Statement ที่ได้รับปรากฏว่า เงินคงเหลือจริง 79,714.16 บาท เมื่อเป็นเช่นนี้คณะกรรมการได้ดูเอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 31/2562

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งระบุยอดเงินฝากประจำธนาคารดังกล่าว จำนวน 431,941,784.59 บาท แสดงว่าเงินหายไป จำนวน 431,862,070 บาท เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพิ่มเติมได้ไปดูในรายงานประจำปีของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ดังนี้
ปี พ.ศ. ยอดเงินฝากประจำในรายงานประจำปี
ยอดเงินจริงตาม statementเงินหายไป

(ยอดไม่ตรงกัน)ปี พ.ศ.2561 ยอดเงินฝากประจำ ในรายงานประจำปี 427,136,498.98 ยอดเงินจริงตาม statement 78,924.91 เงินหายไป (ยอดเงินไม่ตรงกัน) 427,057,574.07

ปี พ.ศ.2560 ยอดเงินฝากประจำ ในรายงานประจำปี 422,384,671.43 ยอดเงินจริงตาม statement 78,143.48 เงินหายไป (ยอดเงินไม่ตรงกัน) 422,306,527.95 ปี พ.ศ.2559 ยอดเงินฝากประจำ ในรายงานประจำปี 417,685,707.22 ยอดเงินจริงตาม statement 77,369.78 เงินหายไป (ยอดเงินไม่ตรงกัน) 417,608,337.44

ปี พ.ศ.2558 ยอดเงินฝากประจำ ในรายงานประจำปี 413,039,018.26 ยอดเงินจริงตาม statement 76,487.76 เงินหายไป (ยอดเงินไม่ตรงกัน) 412,962,530.50 ปี พ.ศ.2557 ยอดเงินฝากประจำ ในรายงานประจำปี 408,444,023.00 ยอดเงินจริงตาม statement 75,357.40 เงินหายไป (ยอดเงินไม่ตรงกัน) 408,368,665.60 ปี พ.ศ.2556 ยอดเงินฝากประจำ ในรายงานประจำปี 403,900,146.35 ยอดเงินจริงตาม statement 73,916.04 เงินหายไป (ยอดเงินไม่ตรงกัน) 403,826,230.31

ปี พ.ศ.2555 ยอดเงินฝากประจำ ในรายงานประจำปี 791,001,380.82 ยอดเงินจริงตาม statement395,001,380.82 เงินหายไป (ยอดเงินไม่ตรงกัน) 396,000,000.00 ปี พ.ศ.2554 ยอดเงินฝากประจำ ในรายงานประจำปี 1,144,000,000.00 ยอดเงินจริงตามstatement 748,000,000.00 เงินหายไป (ยอดเงินไม่ตรงกัน) 396,000,000.00ปี พ.ศ.2553 ยอดเงินฝากประจำ ในรายงานประจำปี 748,000,000.00 ยอดเงินจริงตาม statement 748,000,000.00 -
ปี พ.ศ.2552 ไม่มีเงินฝากประจำ- -


จากข้อสันนิษฐานดังกล่าวคณะกรรมการเชื่อว่าน่าจะมีการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด น่าจะเริ่มตั้งแต่ปี 2554 จำนวน 396,000,000 บาท คณะกรรมการจึงมีมติตามข้อบังคับข้อที่ 104 มอบฝ่ายกฎหมายของสหกรณ์ไปดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน ข้อเท็จจริงจะปรากฏ เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและผู้ตรวจสอบจะได้หาข้อเท็จจริงต่อไป จึงเรียนสมาชิกทุกท่านได้ทราบเป็นเบื้องต้น คณะกรรมการดำเนินการขอยืนยันว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เรายังมีความมั่นคง การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปปกติ ไม่กระทบต่อปันผล เฉลี่ยคืน ที่กำหนดในการประชุมใหญ่เพื่อจัดสรรกำไรสุทธิในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างแน่นอน
ขอให้ความมั่นใจกับมวลสมาชิกว่า สหกรณ์ฯ ขอเรามีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อเป็นที่พึงของมวลสมาชิกสืบไป


ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

(นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

หน้าแรก » ภูมิภาค