วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:53 น.

ภูมิภาค

อบจ.ตราด เปิดอาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 18.51 น.
วันที่ 4 ธ.ค. 62 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และกิจกรรมศาสนบำบัด ฟังธรรม ฝึกสมาธิ ให้ความรู้และตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม
 
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและบทบาททางสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เกิดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังเป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคม องค์การบริหารส่วนตังหวัดตราด จึงได้จัดสร้างอาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุแห่งนี้ขึ้น
 
ด้านนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กล่าวว่า ศูนย์เอื้ออารทผู้สูงอายุ แห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลาง ตราด ที่จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่ม สร้างสรรค์กิจกรรมตามวัย สร้างความเข็มแข็งแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีกิจกรรมการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยโรงพยาบาลตราด

หน้าแรก » ภูมิภาค