วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:51 น.

ภูมิภาค

มรภ.กาญจนบุรีประชุม “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40

วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 22.02 น.

กาญจนบุรี... มรภ.กาญจนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)


วันที่ 15 มกราคม 2563  เวลา  08.00 น. รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 ( Workshop on UnitNet Network and Computer Applications :40 th WUNCA) นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวรายการวัตถุประสงค์การจัดงานฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 


รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเป้าหมายที่จะปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยเชื่อมโยงงานด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและด้านการวิจัย มารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคนไทย ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีนทนาทสำคัญในการเชื่อมโยงงานทุก ๆ ด้านเข้าด้วยกัน ซึ่ง สป.อว. ได้ตระหนักถึงทิศทางดังกล่าวจึงได้ดำเนินการวางรากฐานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือที่เราเรียกกันว่า เครือข่ายยูนิเน็ต (University Network) ขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักด้านระบบเครือข่ายสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถรองรับการใช้งานด้านการศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 


การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40th WUNCA) ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และเพื่อศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก อีกทั้งเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Softwar และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดงาน ภายใต้ธีม Green University

 


นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยนางสาวจันทนา  วงศ์เยาว์ฟ้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา ทำพิธีมอบโล่ให้กับอาจารย์นิพันธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายศุภโชค ชินพงศ์ หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อรับเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป (ครั้งที่ 41 ) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

หน้าแรก » ภูมิภาค