วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 18:23 น.

ภูมิภาค

หลายหน่วยงานระดมกำลังช่วยสวนมะม่วงส่งออกที่อ่างทองหลังแล้งจนมะม่วงทิ้งผลยืนต้นตาย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.32 น.

หลังจากจังหวัดอ่างทองประสบปัญหาภัยแล้ง ด้วยคลองส่งน้ำ 4 ขวา 1 ขวาไม่สามารถส่งน้ำตามระบบชลประทานในสภาวะปกติได้ ทำให้พื้นที่สวนมะม่วง หมู่ที่ 5,6ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จำนวน 615 ไร่เกษตรกร จำนวน 98 ราย หมู่ที่ 3,5,6,7,8 ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1,098 ไร่ เกษตรกร จำนวน 110ราย และหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วงอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 25 ไร่ เกษตรกร จำนวน 15ราย ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำในระบบชลประทาน และแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรตั้งแต่เดือนธันวาคม2562 ที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตที่ออกมาลูกมะม่วงนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

 

         

ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้รดต้นพืช ซึ่งพบว่าน้ำบาดาลส่วนใหญ่มีความเป็นด่าง โดยมีค่า pHมากกว่า 8 ขึ้นไป (ด่าง)สังเกตผิวน้ำมีคราบสนิมเหล็กลอยอยู่และติดตามพื้นดินที่ร่องสวนที่แห้ง ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรปลูกมะม่วงส่งออกและพืชสวน

           


ล่าสุด นายประยูรอินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์เกษตรจังหวัดอ่างทอง นายสมชายธนินท์ พ่วงสุวรรณ ผอ.โครงการชลประทานอ่างทองลงพื้นบึงรำมะสัก เพื่อดูการสูบน้ำด้วยเครื่องขนาดใหญ่ เข้าคลองส่งน้ำ 4 ขวา1 ขวาเพื่อนำน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรปลูกมะม่วงส่งออกของอำเภอสามโก้ และอำเภอวิเศษชัยชาญจำนวน 1,738 ไร่ เกษตรกร 223 รายที่ปลูกมะม่วงส่งออก และกำลังได้ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และให้โครงการชลประทานสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นและผู้นำดำเนินการประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งและหารือแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงและพืชสวนอื่นๆ ในพื้นที่แบบเดียวกับแนวทางการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร (พืชสวน)คลองส่งน้ำ 3 ขวา 1 ขวาและ คลองแยก 1 ขวา – 3 ขวา1 ขวา ที่ทางอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอสามโก้ได้ร่วมกับฝ่ายส่งน้ำที่ 6 โครงการชันสูตรได้ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ อ.สามโก้อ.โพธิ์ทอง และ อ.แสวงหา โดยสูบน้ำจากคลอง 1 ขวา เข้าคลอง 3 ขวา 1 ขวา รวมระยะทางประมาณ18 กิโลเมตร ซึ่งผลการจากการที่ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทำให้เกษตรกรชาวสวนสามารถสูบน้ำต่อไปเพื่อเข้าพื้นที่การเกษตรของตนเองได้

 

หน้าแรก » ภูมิภาค