วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 16:40 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่านครศรีธรรมราช เปิดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 63

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.32 น.
วันที่ 16 ม.ค. 63 ที่ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่64 ประจำปีพุทธศักราช 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยกิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 64 รูป การมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่16 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันครู" โดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า "คุรุสภา" เป็นหน่วยงานจัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในส่วนกลาง จากนั้นได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน ซึ่งในปีพ.ศ. 2563 นี้ เป็นการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ประสานหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้แนวคิด "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" และการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ในระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2563 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมขน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม รวมทั้งกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของงานวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู 

หน้าแรก » ภูมิภาค