วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 05:32 น.

ภูมิภาค

มข.เปิดบ้านบริหารธุรกิจและการบัญชี

วันพฤหัสบดี ที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.00 น.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น ปี 3 "CATCH YOUR DREAM MANAGE YOUR WAY" ให้โอกาสว่าที่นักศึกษา ได้มาสัมผัสกับการเรียนการสอนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ก่อนเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการ

 

 
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ก.พ. ที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ. ดร.นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. เป็นประธานเปิดบ้านจัดกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2020 (เคเคบีเอส โอเพ่น เฮ้าส์ 2020) ภายใต้หัวข้อ "CATCH YOUR DREAM MANAGE YOUR WAY" กิจกรรมที่เปิดโอกาสว่าที่นักศึกษา ได้มาสัมผัสกับการเรียนการสอนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ก่อนเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแนะแนวรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และการเตรียมตัวในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักเรียนในภาคอีสาน ตอนบน ร่วมงานอย่างคับคั่ง

 


ผศ. ดร.นภาพร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูบ้านครั้งสำคัญ เป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน การทำกิจกรรมในแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ด้วยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันความรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจัดการศึกษาที่หลากหลายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีสาขาต่างๆ ให้เลือกและตามความถนัด
   

ผศ. ดร.นภาพร กล่าวอีกว่าโดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งทั้งล้วนเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถประยุกต์ทักษะความสามารถในการทำงานได้ในทุกๆ สาขาอาชีพ เปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยทักษะความรู้ความสามารถที่มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของนายจ้างในปัจจุบัน นอกจากนี้ที่ผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและบัญชี ยังได้สั่งสมความรู้และทักษะในการที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวในภายภาคหน้าอีกด้วย

 


   

ผศ. ดร.นภาพร กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ คณะฯ มีหลักสูตรที่เป็นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดอย่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ที่เน้นความชำนาญเฉพาะด้านตามสาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม วิชาเอกธุรกิจสุขภาพ วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้สนใจ
   

รวมถึง หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักบัญชีผู้กำลังทำงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรในปริญญาเอก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งในเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาเอกทั้งหมดเปิดสำหรับผู้ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นอาจารย์ หรือนักวิชาการโดยเฉพาะ

 

 

“สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่ งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook.com/KKUAdmissionsOfficial Email: admissions@kku.ac.th โทร. 09-5671-6259, 09-5669-4704, 0-4320-2660 หรือ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th หรือ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. โทรศัพท์ 0-4320-2401 ต่อ 48022 หรือ 48010” รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวในท้ายที่สุด

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค