วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 13:08 น.

ภูมิภาค

กกท.สุราษฎร์ธานี เปิดตลาดนัดเพื่อสุขภาพ

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 08.38 น.

สุราษฎร์ธานี- เมื่อ14 ก.พ.63  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสุริยันต์  บุญญานุกูล  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตลาดเพื่อสุขภาพสนามกีฬากลางจังหวัด

 

 

สุราษฎร์ธานี  โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายประชารัฐ ในการเปิดตลาดเพื่อดูแลเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และให้มีตลาดเพื่อสุขภาพเป็นศูนย์กลางของพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ให้กับหน่วยงานและเยาวชนภายในสนามกีฬา  รวมทั้งเพื่อให้สนามกีฬากลางจังหวัตสุราษฎร์ธานี เป็นสนามกีฬาที่มีชีวิตในการสร้างความสุนทรีทางดนตรี  ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการร่วมใช้  ร่วมดูแลรักษาสนามกีฬาให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน. 

 

 

นายสุกิจ  ศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า  ด้วยสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสนามกีฬาที่สงวนสิทธิ์ดูแลและบริหารจัดการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันกำลังพัฒนาไปสู่เป้าหมาย คือ ทำให้สนามกีฬามีชีวิต  เป็นครอบครัวกีฬา  เป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ  เป็นศูนย์กลางสุขภาพทุกมิติของประชาชน  และทำให้ผู้ใช้บริการเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดหลังการใช้บริการ

 

 

ดังนั้นเพื่อให้สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรลุเป้าหมายในแต่ละด้าน โดยเฉพาะในด้านเป้าหมายทำสนามกีฬาให้มีชีวิต และเป้าหมายสนามกีฬาเป็นศูนย์กลางสุขภาพทุกมิติของประชาชน  สำนักงานการกีหาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงได้จัดนำร่องโครงการ  "ตลาดเพื่อสุขภาพสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดยเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 16.00 -

 

หน้าแรก » ภูมิภาค