วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:15 น.

ภูมิภาค

"วก.กระนวน" เปิดบ้านอาชีวศึกษา สู่เส้นทางโลกอาชีพ

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 11.55 น.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ก.พ.ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายเพชร สุพพัตกุล นอภ.กระนวน เป็นประธานเปิดงาน"เปิดบ้านอาชีวศึกษา สู่เส้นทางโลกอาชีพ"ของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการเรียนต่อสายอาชีพสนองตอบต่อความต้องการด้านตลาดแรงงานและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดร.วิรัช เจริญเชื้อ ประธานกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกระนวน คณะครู บุคลากร ตลอดจน นักเรียน และนักศึกษา ร่วมงานกว่า 300 คน

 


 

นายเพชร นอภ.กระนวน กล่าวว่าแนวทางที่วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านอาชีวะ เพื่อสร้างโลกอาชีพให้กับลูกหลานในครั้งนี้ ชาวอำเภอกระนวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น เพราะจังหวัดขอนแก่น ภานใต้การบริหารของท่านดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ที่มีนโยบายในการใช้ยุทธศาสตร์ของความเป็นเมืองขอนแก่น เพื่อที่จะทำให้ผู้คนของจังหวัดขอนแก่นของเรา ได้มีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งมีในเรื่องของความสำเร็จในการดำเนินชีวิต เพราะจังหวัดขอนแก่นได้จัดให้มีเป็นลักษณะของเมืองสมาร์ทซิตี้ ซึ่งคนที่มาท่องเที่ยวที่นี้ ต้องมีมิติของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบ้านเมืองน่าอยู่น่าอาศัย อย่างต่อเนื่อง อันมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของอำเภอกระนวนจึงเป็นไปสู่กระบวนทัศน์ที่เราจะจัดให้ผู้คนของอำเภอกระนวนที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ก็ต้องมีในแนวทางที่มาจากคนกระนวนไม่ทอดทิ้งกัน ต้องเป็นแนวทางที่กำหนดให้ไม่ทอดทิ้งกัน

 


   

นายอำเภอกระนวน กล่าวอีกว่าในส่วนเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาให้ลูกหลานของเรา มีความรู้ในเรื่องของทักษะอาชีพกิจกรรม ตลอดจนองค์ความรู้พื้นฐาน ในเรื่องของแนวทางที่จะดำเนินการในการจัดประชุมสัมมนาจัดกิจกรรม เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาให้เด็กลูกหลานเยาวชนของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ในวันนี้ได้มีเส้นทางในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และสัมมาชีพที่เป็นเป้าหมายบรรลุของทางราชการต่อไป
   

ด้านดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 กล่าวว่า ในเขตพื้นที่เขต 4 ผลสัมฤทธิ์ของจัดงานเปิดบ้านอาชีวศึกษา สู่เส้นทางโลกอาชีพ(Open house)ของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ในครั้งนี้ ด้วยอยากจะเห็นลูก -หลานนักเรียน ที่จบม. 3 นได้มองเกี่ยวกับการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น นั่นก็คือระดับปวช. ซึ่งก็คือการจัดการศึกษาเพื่อให้มีงานทำ เพราะว่าประเทศไทยของเรานี่ จริงๆแล้วประเทศของเรายังขาดแรงงาน ที่เรียกว่าแรงงานฝีมือ ถ้าเราจะพัฒนาประเทศไทยของเรา จึงต้องต้องส่งเสริมให้นักเรียนที่จบม 3 โดยเฉพาะจากโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งทาง สพป.ขอนแก่นเขต 4 ที่ดูแลอยู่ ส่วนมากจะเป็นเด็กขยายโอกาส เมื่อจบ ม.3 แล้วได้เข้ามาเรียนเกี่ยวกับงานอาชีพ ซึ่งถ้าเรียนงานอาชีพและจบมาจะมีงานทำและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป


   

 

นายประดิษฐ์  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกระนวน กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของนักศึกษาโดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการ อาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในการที่จะพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา วันนี้จึงได้จัดงาน เปิดโลกอาชีพหรือ Open House ขึ้นมาให้กับพี่น้องประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และนักศึกษาได้มาร่วมชมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาชีพทางด้านการศึกษาให้รู้ว่า การศึกษาในอนาคต หรือการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำนั้น สามารถที่จะเรียนรู้ หรือสามารถที่จะมาศึกษาในงานนี้ได้อย่างดียิ่ง

 


   

นายประดิษฐ์ กล่าวด้วยว่าการจัดงานในครั้งนี้เรามีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ 108 อาชีพกิจกรรม การเรียนการสอนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจพันธกิจ ของอาชีวศึกษา ดังนั้นวันนี้เราจึงร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น เพื่อที่จะให้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องหรือนักเรียนและนักศึกษา ที่มาร่วมงานวันนี้ว่า ในการจัดงานของเรา เป็นสิ่งที่ต้องการตอบโจทย์สังคมและชุมชนว่า การศึกษาที่แท้จริงแล้วคือการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ซึ่งมีคำตอบให้ในงานวันนี้.

หน้าแรก » ภูมิภาค