วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 17:13 น.

ภูมิภาค

พังงาประชุมคกก.รักษาความมั่นคงฯ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ป้องกันเชื้อโควิด

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.52 น.
วันที่ 26 มี.ค. 63 เวลา 10.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563 โดยการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการประชุมในรูปแบบดังกล่าวตามมาตรการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐ และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งมีนายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 
 
เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นในท้องที่ต่างๆ พร้อมทั้งสถานการณ์ยาเสพติด การจับกุม การแก้ไขป้องกัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 1 เดือน 1 ครั้ง 1 พื้นที่เป้าหมาย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวดพังงา พร้อมทั้งรับทราบนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด วิเคราะห์สถานการณ์ของยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน อีกทั้งติดตามผลการดำเนินการตรวจคัดกรอง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแต่ละอำเภอด้วย
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวย้ำว่า ขอให้ทุกอำเภอร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ออกตรวจทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ให้มีการลักขโมยในพื้นที่ และดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงข้อห้ามต่างๆ เรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

หน้าแรก » ภูมิภาค