วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:06 น.

ภูมิภาค

ปศุสัตว์สกลนคร มอบพันธุ์ไก่ไข่ ให้ชาวบ้านประสบอุทกภัยปี 62

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.17 น.
วันที่ 22 พ.ค. 2563  ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านขาม  ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  พร้อมคณะลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้มอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 1,000 ตัว  รวมถึงอาหารสัตว์ปีก  อุปกรณ์การเลี้ยง  โดยให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย  ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจากพายุ โพดุล และ คาจิกิ  เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ จะติดตามช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านการเลี้ยง  การป้องกันโรค  และด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน  เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร  และเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย  
 
นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า  เกษตรกรจะได้รับแม่พันธุ์ไก่ไข่ รายละ 10 ตัว  รวมถึงอาหารสัตว์  อุปกรณ์ในการเลี้ยง  ที่ให้อาหาร  และอวนตาข่ายสำหรับทำคอกโรงเรือน  คิดเป็นมูลค่า  4,850 บาท/ราย ทั้งยังส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน GFM  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความอยู่ดี กินดี ให้กับเกษตรกร  มีอาหารโปรตีนในชุมชนก่อให้เกิดรายได้ และบรรเทาความเดือดร้อน  ยิ่งในสภาวะที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาโรคระบาดโควิด 19  เช่นปัจจุบัน  นอกจากนี้การเลี้ยงไก่ที่บ้านยังสอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อีกด้วย  สำหรับชาวบ้านที่ต้องการเลี้ยงไก่ไข่ จะต้องทำโครงการเสนอเข้ามายัง ผวจ.สกลนคร
 
สำหรับจังหวัดสกลนคร  มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อปี 2562 เข้าร่วมโครงการ 1,826 ราย  ในพื้นที่ 11 อำเภอ  ประกอบด้วย  อำเภอบ้านม่วง  พังโคน เจริญศิลป์ เมืองสกลนคร อากาศอำนวย สว่างแดนดิน โคกศรีสุพรรณ คำตากล้า กุสุมาลย์ วานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว  รวมเป็นเงิน 8,856,100 บาท ในขณะที่เกษตรกรที่ได้รับไก่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางราชการยังเห็นความสำคัญ นำไก่และอาหารสัตว์พร้อมอุปกรณ์มาให้ รับปากว่าจะเลี้ยงให้ดี ได้ไข่มาก็จะนำไปแบ่งให้เพื่อนบ้านได้รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง นอกจากนี้ ตนก็จะสนองนโยบายในการให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติอีกด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค