วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:04 น.

ภูมิภาค

สนง.ตรวจเงินแผ่นดินลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 21.40 น.

เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   นายอนุชิต สกุลบุญมา นายทวีศักดิ์ หมื่นเจริญจิต และนายเสกสรร หยงสตาร์ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์ และ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติราชการภาคสนาม การตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำและป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำของกรมชลประทาน โดยมี นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ ร่วมชี้แจง และ  ให้ข้อมูลงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด – แม่กวง ทั้ง 4 สัญญา และ  งานระบบท่อส่งน้ำแม่งัด – แม่แตง และ อาคารประกอบ (ระยะที่ 4) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทาน ต้อนรับอย่างอบอุ่น


นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1  กล่าวว่า  ผลการเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2563 ผลงานความก้าวหน้าทั้งโครงการฯ 54.584% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.363% โดยผลงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง ผลงานรวม 58.548% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.303% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,500 เมตร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 27.820 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.060% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 10,472.683 เมตร บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 96.689% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.630%


“ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด ผลงานการก่อสร้างรวม 51.235% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.414% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น  13,600 เมตร บริษัท ไรท์ทัลเนลลิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 69.008% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.560% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,024 เมตร ผลงาน การก่อสร้าง 29.174% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.232% บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง  การเร่งรัดติดตามการก่อสร้างในทุกสัญญามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรคที่พบในแต่ละสัญญาทั้ง 4 สัญญามีความแตกต่างกัน อาทิ การขุดเจอโพรงถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ การขุดเจอธารน้ำใต้ดิน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป”


อย่างไรก็ตาม   เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน พร้อมคณะที่ปรึกษา ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้รับจ้าง รวมถึงคณะกรรมการ เร่งรัด ติดตามงานก่อสร้างฯ ได้มีการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดปัญหาจะได้หามาตรการแก้ไขได้ทันเวลาและติดตามการดำเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา   นายจิตะพล  กล่าว.

หน้าแรก » ภูมิภาค