วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:23 น.

ภูมิภาค

ประชุมวางผังเมืองรวม 3 จังหวัด ภาคตะวันออก สอดรับอีอีซี

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.41 น.

เมื่อวันที่ 17 กย. เวลา 09.00 น. ที่ห้องสร้อยทอง 4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานพิธี นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 วางผังเมืองภาคตะวันออกเพื่อปรับปรุงภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พ.ศ.2600 ให้สอดรับที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภูมิภาคต่างๆของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าสู่สังคมสูงวัย สังคมดิจิทัล การพัฒนาที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสังคมชาติ  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสอดคล้องกับ อีอีซี  อีกทั้งยังคำนึงถึงความ  ผังเมืองรวม 3 ผัง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสสระ และประชาชนมาร่วมกันในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางผังเมืองภาคตะวันออกสูงสุด.