วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:31 น.

ภูมิภาค

สุโขทัยจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.03 น.
วันที่ 24 กันยายน 63 เวลา 09.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรอําเภอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องอัมพุ บ้านหมอรีสอร์ท อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย และปลัดอําเภอทั้ง 9  อําเภอ เข้ารับการอบรม จํานวน 108 คน
 
ซึ่งการจัดอบรมตามโครงการฯ ครั้งนี้เพื่อให้ วิทยากรอําเภอมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่ เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยดําเนินการ ผ่านรูปแบบของการอบรม 2 รูปแบบ คือ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น และการฝึกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ เลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน และการ รายงานผลคะแนน ฐานที่ 3 การจัดทําและตรวจสอบแบบพิมพ์ด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค