วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:50 น.

ภูมิภาค

เฮ!ประจวบฯได้ผ่อนผัน เปิดร้านนวด-สปา-ศูนย์เด็กเล็ก

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 20.08 น.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ และ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ และกำหนดแนวทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน จ.ประจวบฯ ภายหลังถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ปัจจุบัน จ.ประจวบฯ ยังคงมีสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ สะสมจำนวน 1 รายขณะนี้รักษาหายไม่พบเชื้อและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม


สำหรับในวาระการพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชุมได้มีการทบทวนคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยผ่อนปรนให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ภายใต้มาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ใช้งบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้อนมพาสเจอไรซ์แจกจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ช่วยระบายน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการผ่อนปรนมาตรการให้เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และกิจการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถานเสริมความงามได้ โดยต้องไม่มีการทำหัตถการบนใบหน้า แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนดตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข


ขณะที่การจัดประชุมสัมมนา อบรมหากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน สามารถดำเนินการได้ แต่ผู้จัดหรือผู้ควบคุมดูแลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่กำหนด หากการจัดประชุมสัมมนาอบรมมีจำนวนผู้ร่วมประชุมเกิน 100 คนขึ้นไป จะต้องขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหนดรายละเอียดข้อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯและจะมีการออกประกาศคำสั่งจังหวัดเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป ส่วนการจัดงานแต่งงาน งานบวช งานศพ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องแจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอทราบก่อน โดยผู้จัดหรือผู้ควบคุมดูแลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข.

 

หน้าแรก » ภูมิภาค