วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 23:14 น.

ภูมิภาค

ตั้ง "พระเทพรัตนมุนี" รก.เจ้าอาวาสวัดโสธร เนื่องแน่นพิธีสรงน้ำหลวงอาบสรีระสังขาร "หลวงปู่ประยงค์"

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564, 21.33 น.
วันที่ 26 ม.ค.64 เวลา 17.09 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ได้อ่านสาส์นตราตั้ง จากพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 2/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค.64 เรื่อง "แต่งตั้งผู้รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เนื่องด้วยพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. อายุ 96 พรรษา 54 วิทยฐานะ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็งเนื้อสมอง เมื่อวันที่ 23 ม.ค.64
 
เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารว่างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรค 2 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จึงแต่งตั้งให้พระเทพรัตนมุนี ฉายาสุรชโย อายุ 57 พรรษา 34 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.7 วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 
 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้รักษาการณ์แทนเจ้าคณะภาค 12 เป็นผู้รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 26 ม.ค.64 ลงนามพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา" โดยได้อ่านสาส์นตราตั้งดังกล่าวท่ามกลางหมู่สงฆ์ และคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม
 
 
ที่ได้มาเป็นองค์ประธานสรงน้ำหลวงอาบสะรีระสังขารอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ และพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมุมธโช) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พร้อมด้วยข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้เดินทางมาร่วมงานในพิธีสรงน้ำ และบรรจุสรีระสังขารลงสู่โกศ และประกอบพิธีบังสุกุลปิดโกศ เพื่อเตรียมสวดพระอภิธรรมในเวลา 19.00 น.
 
 
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อเวลา 13.39 น. สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุตินิกาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีขอขมาสังขารพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวัณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ก่อนที่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่เดินทางมาจากทุกสารทิศทั่วประเทศนับพันรูปจะเข้าถวายน้ำสรงสังขาร
 
 
จากนั้นจึงได้ให้เหล่านักปฏิบัติธรรม ผู้แต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มขาวเข้าร่วมพิธีเป็นลำดับต่อมา ต่อเนื่องด้วยเหล่าข้าราชการที่แต่งกายด้วยชุดปกติขาว และพ่อค้าประชาชนร่วมถวายน้ำสรงสรีระตามลำดับจนเสร็จสิ้นพิธีลงในเวลา 16.30 น. ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงสรีระสังขาร และประกอบพิธีบังสุกุลปิดโกศ

หน้าแรก » ภูมิภาค