วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:15 น.

ภูมิภาค

“อัครเดช ทองใจสด “ นายก อบจ.เพชรบูรณ์ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 20.09 น.

เพชรบูรณ์ : เมื่อเวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 1 ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ รักหาญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 2 และ นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 


โดยที่ประชุมนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกำหนดนโยบายในการบริหารงานไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

 

 


ทั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีมติเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการและเป็นผู้แทนกรรมการในคณะต่างๆ ดังนี้ คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 คน, คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 7 คน ,คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 7 คน , คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 7 คน , คณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 7 คน , คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 7 คน , กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน , คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน , คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน , คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน 5 คน และ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 คน

 


นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เพื่อให้การบริหารงานเดินหน้าต่อหลังจากแถลงนโยบายต่อสภา อบจ.เพชรบูรณ์ นโยบายเร่งด่วน คือ ด้านสิ่งสาธารณูปโภค ถนน และ น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขุดเจาะบ่อบาดาล เพราะที่ผ่านมาทีมงานผู้บริหาร และ ส.อบจ. ได้ให้ความสำคัญของงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

 


นอกจากนี้ ยังพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หากมีการร้องขอความช่วยเหลือมา แต่จะดำเนินการโครงการที่จำเป็นก่อน ส่วนที่รองลงมาก็จะพยายามดำเนินการให้ครบทุกโครงการฯ

หน้าแรก » ภูมิภาค