วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:32 น.

ภูมิภาค

นายก อบจ.อุบลฯ แถลงนโยบาย 7 ด้าน เตรียมประเดิมโครงการ "อบจ.สัญจร"

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 21.38 น.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยการแถลงนโยบายซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลา 4 ปีนับจากนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ด้าน
 
1. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครองการนำนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 3.ด้านการเกษตร ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 4.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ประชาชนจะต้องเข้าถึงการบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนโยบายด้านการฟื้นฟูพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 6. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ในทุกช่วงวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม 7.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม โดยจะดำเนินการในเรื่องปากท้องของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการเร่งด่วน 
 
นอกจากนี้ นายก อบจ. อุบลราชธานี ได้เตรียม จัดโครงการ อบจ.สัญจร” เพื่อลงพื้นที่พบประชาชนต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค