วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 01:53 น.

ภูมิภาค

ป.ป.ช. สกลนคร จับมือสื่อภาครัฐติวเข้มต้านทุจริต

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 21.23 น.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร นายศรชัย ศรีสถาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร นายนิกร ธัญรักษ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร และชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร  ร่วมกันบูรณาการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน (อป.มช.) และเครือข่ายต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร 
 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายได้ร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน (อป.มช.) จังหวัดสกลนคร และเครือข่ายต้านทุจริต เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตมีส่วนร่วมในการสร้างกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลุ่มเป้าหมายคือ สื่อมวลชน อป.มช. สื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน และสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร จำนวน 100 คน