วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 11:36 น.

ภูมิภาค

"เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ" มอบนโยบายและมอบบ้านพักวิทยากรลูกเสือขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564, 21.42 น.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบนโยบายการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมมอบบ้านพักวิทยากรลูกเสือขอนแก่นเพื่อเป็นที่พักสำหรับวิทยากรลูกเสือ ครู อาจารย์ ที่นำนักเรียนมาเข้าค่ายพักแรม หรือผู้ใช้บริการค่ายลูกเสือในการอบรม สัมมนาอื่นๆ

 


 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม2564 ที่ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักวิทยากรลูกเสือ ค่ายลูกเสือแก่นนครจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมี ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ,นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 12 ,ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดขอนแก่น, ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น , ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ , ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด , ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1- 5 , ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บัญชาการลูกเสือ -เนตรนารี และลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมงาน

 


 

ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่ารู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักวิทยากรลูกเสือ ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น (ค่ายลูกเสือแก่นนคร) ในวันนี้ และผมขอชื่นชมแนวคิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ที่มีความต้องการปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่นให้เป็นค่ายลูกเสือที่มีความพร้อม ในการให้บริการแก่สถานศึกษา ทั้งภายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำนักเรียนมา เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี เป็นสถานที่ฝึกอบรมที่มีความพร้อม ทั้งด้านคุณภาพและได้มาตรฐาน
 

ดร.สุทิน กล่าวอีกว่าบ้านพักสามารถรองรับจำนวนลูกเสือและเนตรนารี ที่เข้ารับการอบรมได้เป็นจำนวนมาก สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถให้บริการแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนสำหรับใช้ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ในการจัดกิจกรรมระดมทรัพยากร เพื่อนำมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนสามารถจัดสร้างอาคารบ้านพักวิทยากร จำนวน 2 หลัง มูลค่า 1,000,000บาท สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตลอดทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 


 

ด้าน ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 กล่าวว่า เนื่องจาก ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น (ค่ายลูกเสือแก่นนคร) ตั้งอยู่ที่ บ้านเลิง ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีสภาพที่ทรุดโทรมมานาน มีเนื้อที่ 129ไร่ 2 งาน 94 ตางรางวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้มีความพร้อม และได้มาตรฐานในการให้บริการแก่สถานศึกษา สำหรับการนำนักเรียนมาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ทั้งภายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ครู นักเรียนเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมได้เต็มตามศักยภาพ ตามสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนสำหรับใช้ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง 
   

ดร.ภูมิภัทร กล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนา ในปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 156 โรงเรียน ร่วมกันระดมทุนทรัพย์และแรงงาน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมเชลเตอร์ที่พักลูกเสือ สร้างห้องสุขาเพิ่มเติม สร้างที่อาบน้ำพร้อมหลังคาด้านนอก และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ