วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 17:59 น.

ภูมิภาค

จ.ร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการ SMART 101

วันอังคาร ที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.11 น.

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ จังหวัดร้อยเอ็ด (ผ่านทางรูปแบบออนไลน์) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะบดี คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดมีปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 101 เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101 มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 การบริหารจัดการเมืองทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) SMART PEOPLE 2) SMART ECONOMY 3) SMART LIVING 4) SMART ENERGY 5) SMART MOBILITY 6) SMART ENVIRONMENT 7) SMART GOVERNANCE ที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของจังหวัดร้อยเอ็ด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับทักษะให้บุคลากรของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชนเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการยกระดับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101โดยบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้จะมีผลบังคับ ซึ่งมีระยะเวลาของความร่วมมือ 3 ปี


ทั้งนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดต่อยอดโมเดล ร้อยเอ็ด 4.101 มุ่งสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะหรือ Smart 101 “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรสีอัจฉริยะ” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยที่ผ่านมาได้มีคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มาร่วมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการต่างๆ กับจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ คณะบัญชีและการจัดการ -> ได้มาร่วมจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ -> ช่วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะศึกษาศาสตร์ -> ร่วมสนับสนุนจัดทำแผนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active  learning และ Coding School ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในโลกยุคอนาคต คณะสัตวแพทย์-> สนับสนุนด้านโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ -> สนับสนุนยุทธศาสตร์ BCG และการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ประกอบกับขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ดกำลังจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้นั้นจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน


ดังนั้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีภาควิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยใช้โมเดลการแก้จนแบบตรงจุดและใช้ฐานข้อมูล TPMAP ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีโมเดล Smart Tambon ที่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป  พร้อมเชิญชวนให้นักวิจัย นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ใช้พื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย พร้อมฝากย้ำในเรื่องการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาจีนซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสาขาวิชาภาคภาษาตะวันออก ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนการสอนด้านภาษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ และจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำมาสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดไปสู่เป้าหมายและจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปด้วยกัน

 

หน้าแรก » ภูมิภาค