วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 01:48 น.

ภูมิภาค

หนองคาย รวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 14.21 น.

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา หนองคาย นำนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 


               

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ก.ย. 64 ที่โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา อ.เมืองหนองคาย ดร.กานนท์ แสนเภา ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2

 


               

ดร.คำนึง เลื่อนแก้ว ผอ.ร.ร.ค่ายบกหวานวิทยา กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต มีศักยภาพการเป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิต สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพปัจจุบันและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 


ทั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิต ให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้.