วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:03 น.

ภูมิภาค

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่อำนาจเจริญ

วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564, 20.20 น.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 64 ที่ห้องประชุมเทพนิมิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสตกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเด็กออทิสติก เด็กพิการ และผู้ปกครองเข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
 
ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท โดยมีตัวรับประทานทุนในครั้งนี้ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรารเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19)  
 
สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีเมตตาและเป็นผู้ประทานทุนให้แก่เด็กพิการ ทรงเล็งเห็นว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้ง ยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่ม สำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนให้เป็นคนเด่นคนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง  ๆ รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หริร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 
ทั้งนี้ ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการพิเศษทางการศึกษา ที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึงทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องดูแลได้ในระดับหนึ่ง... 

หน้าแรก » ภูมิภาค