วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 05:47 น.

ภูมิภาค

ม.แม่โจ้ วางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.38 น.
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานในพิธี นำทีมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธาน Dean Forum ประธานสภาพนักงาน และนายกองค์การนักศึกษา  เป็นผู้แทนบุคลากร และนักศึกษา  กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา
“เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้านายวีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ล้วนมีจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักเกษตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  พระราชทานกำเนิดเกษตรทฤษฎีใหม่  เพื่อเป็นหลักชัยแก่พสกนิกร  ให้วัฒนาสถาวรด้วยความพอเพียง  ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ  เป็นพระมหากษัตริย์ ภายใต้เศวตฉัตรแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  มีพระราชหฤทัยประสงค์จำนงหมาย  แผ่ขยายความกินดีอยู่ดี  ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการ  ผสานทศพิธราชธรรมและราชจรรยานุวัตร  ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี  พระบารมีแผ่ขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ  ทรงกอปรด้วยหิตานุหิตประโยชน์เป็นอเนกอนันต์  ปวงประชาสุขสันต์ด้วยโครงการในพระราชดำริ  น้อมนำเป็นทิฏฐานุคติเตือนตน   รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเหลือประมาณ  พระเมตตาองค์ภูบาลประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจไทยทั่วหล้า  นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่เ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส  ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่าง ชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกรและประเทศชาติสืบไป”
 
จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที  ณ อาคารแผ่พืชน์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่