วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:40 น.

ภูมิภาค

นครพนมทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.55 น.
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และประชาชนในพื้นที่ ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม/เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดสว่างสุวรรณาราม เขตเทศบาลเมืองนครพนม 
 
โดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรก เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉาน มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ และนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน โดยผู้รับทุนต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ทุนเปรียญธรรม 6 – 9 ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ ทุนอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรสมทบการทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา ซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ประชาชนจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบโครงการ เบื้องต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 210,410 บาท

หน้าแรก » ภูมิภาค