วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:14 น.

ภูมิภาค

คปภ.นครศรีธรรมราช จัดประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.38 น.
วันที่ 14 ก.ค. 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิจารณาผลงานนักเรียนระดับจังหวัด ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 โดยมีนายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช  นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจากส่วนราชการ เอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาตัดสินการประกวดพร้อมเพรียงกัน
 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่กำหนดจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และข่าวสารประกันภัยไปสู่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดในชุมชนให้ตระหนักและทราบถึงประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัย รวมถึงการเรียกร้องสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเพลง และรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการปรากฏว่า ในรูปแบบเพลง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมะม่วงหาวจากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสกายเรด จากโรงเรียนปากพนัง ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม P.N.Production จากโรงเรียนปากพนัง ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมมะนาวโห่ จากโรงเรียนทุ่งสง ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศการประกวดในแต่ละรูปแบบ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค