วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 04:31 น.

ภูมิภาค

นครปฐมงดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 64

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 20.31 น.
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมพิจารณาการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกุฏิเจ้าจอมฯ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม
 
ตามที่วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดวันทางจันทรคติ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันเริ่มงานถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันสิ้นสุดงาน รวมงาน 9 วัน 9 คืน เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี พ.ศ. 2564 จะตรงกับวันที่ 16 - 24 พฤศจิกายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 
จึงได้มีการจัดประชุมพิจารณาในการจัดงานครั้งที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รอดูสถานการณ์ โดยในส่วนของการประชุมพิจารณาฯครั้งที่ 2 นี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ งดจัดงานเทศกาลฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ประกอบกับยังคงมีกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตามพรก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มากในพื้นที่จังหวัดนครปฐม